Wil je een of meerdere items terugsturen?Stuur het item (of de items) binnen veertien dagen na ontvangst terug, samen met het retourformulier. Deze vind je onderaan.

Let op: sale artikelen en artikelen speciaal besteld voor jou kunnen niet geretourneerd worden!

Wij verwerken de retourzendingen eenmaal in de twee weken en storten het voor de geretourneerde items betaalde bedrag dan terug naar de rekening waar de betaling vandaan is gekomen. 

Helaas zien wij pas bij het verwerken van een retourzending of deze bij ons is binnengekomen.

Wij versturen onze pakketten doorgaans met PostNL, maar het staat je vrij om de retourzending via bijv. een andere partij te versturen.


De retourkosten € 4,10 zijn voor je eigen rekening.

*Print het retour formulier onderaan de pagina.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

De uitgebreide voorwaarden vind je hieronder.


Retourneren


U heeft het recht om binnen 14 dagen beroep te doen op het herroepingsrecht, waarna u 14 dagen heeft om de door BELIV geleverde artikelen (met uitzondering: sale artikelen en artikelen speciaal besteld voor jou)

te retourneren onder de volgende voorwaarden: 
Het retourrecht geldt alleen voor ongebruikte artikelen welke in originele staat verkeren en zijn voorzien van de originele verpakking met prijskaartje en inclusief een kopie van de factuur met daarop uw volledige adresgegevens. 

Stuur hiernaast het retourformulier volledig ingevuld mee. 
De verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijde voor rekening van de koper.

De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling. Indien bij het retourneren van de artikelen bovengenoemde regelgeving wordt nageleefd, zal Beliv het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten en eventuele overige kosten door bijv. schade) binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan u crediteren. Beliv behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd.

Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn geretourneerd, geldt dat de zending door u is geaccepteerd. Een defect ontvangen product dient direct na ontvangst per e-mail te worden aangemeld. 
Onjuiste bezorging.


Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres.

U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen.

BELIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant. Geen bestelling ontvangen?


Onze brievenbuspost wordt verzonden met een Track & Trace.

Wanneer deze aangeeft dat het bezorgd is gaan wij er van uit dat dit ook zo is.

Hetzelfde geldt voor onze pakketten welke niet door de brievenbus passen.

Wanneer deze track & trace aangeeft dat het bezorgd is dan gaan wij er ook hier van uit dat dit echt zo is.

Beliv is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketten tenzij dat de track & trace geen bezorgstatus aangeeft.

Indien het laatste het geval is raden wij je binnen 48 uur contact met ons op te nemen.

 Algemene Voorwaarden BeLiv,


Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Artikel 4 - Het aanbod


Artikel 5 - De overeenkomst


Artikel 6 - Herroepingsrecht


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel 11 - De prijs


Artikel 12 - Nakoming en extra garantie


Artikel 13 - Levering en uitvoering


Artikel 14 - Betaling


Artikel 15 - Klachtenregeling


Artikel 16 - Geschillen


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;


3.Dag: kalenderdag;

Werkdag: maandag tot en met vrijdag.


4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de leverings- en/ of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


5.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;


6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


10.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 -


Identiteit van de ondernemer: BeLiv


E-mailadres: info@beliv.nlTelefoon nummer: 0630604265

T
KvK-nummer: 53502779


Btw-identificatienummer: NL001568595B98


Artikel 3 - Toepasselijkheid


1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.


6.Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


7.Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.Artikel 4 - Het aanbod


1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2.Het aanbod is ten alle tijden vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.


3.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


4.Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


5.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.


6.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:


o de prijs inclusief belastingen;


o de eventuele kosten van verzending;


o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;


o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;


o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;


o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;


o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;


o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;


o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en


o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.Artikel 5 - De overeenkomst


1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij producten:


1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen.Producten ui de outlet/sale mogen niet worden geruild.


2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:


a.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.


b.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


c.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:3.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.


4.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het contactformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.


2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tevens worden de kosten voor de heenzending inrekening gebracht bij de consument. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het type bestelling. Indien de bestelling middels briefpost verzonden kan worden wordt er €1.91. Voor brievenbuspakketen wordt € 4,10 inrekening gebracht. Voor grotere pakketten wordt €6.95 inrekening gebracht. Deze kosten zullen na ontvangst van de producten door Beliv.nl van het bedrag dat wordt teruggestort aan de cosument worden afgetrokken


6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


1.Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


2.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leverings en retourkosten.


3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:


1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;


2.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:


a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;


3.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


4.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


5.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;Artikel 11 - De prijs


1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


3.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


4.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


2.Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


4.De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.


5.De garantie geldt niet indien:


o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;


o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;


o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Aansprakelijkheid:

Beliv of haar coupeuses zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van door beliv aangeboden of gemaakte producten. Doordat alles handgemaakt is, is het niet mogelijk om overal de kwaliteit te garanderen dat onderdelen zoals knoopjes etc losraken en schade veroorzaken. Om deze reden mogen de producten van beliv ook niet gebruikt worden zonder toezicht van een volwassenen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering


1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.


3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


4.Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen.


5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer dit zo spoedig mogelijk melden.


6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 14 - Betaling


1.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.Artikel 15 - Klachtenregeling


1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.


3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


4.De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 17 - Geschillen


1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacyverklaring


BeLiv
Versie 1.0.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op [7-12-2019].

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BeLiv. U dient zich ervan bewust te zijn dat BeLiv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
BeLiv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BeLiv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BeLiv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BeLiv of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Mits u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief vindt u onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

BeLiv
info@beliv.nl

30-09-2023

Breda

Juridische Informatie


Deze website is eigendom van:

BeLiv

Kamer van Koophandel: 53502779 
BTW Nummer:

NL001568595B98

Adres: van der Reijtstraat 78

4814NE BredaAlle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (beliv.nl en alle onderliggende en gelieerde pagina's) aantreft bij BeLiv zijn gelicenceerd aan BeLiv. BeLiv is een geregistreerde handelsnaam in de vorm van een ZZP.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informartie is niet toegestaan, tenzij hiervoor in beginsel uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door BeLiv of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright BeLiv", mits copyright, handelsnaam en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet gebruikt wordt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

 BeLiv voert het beheer over de pagina's op deze website. Het linken, verwijzen naar en reclame maken in welke zin dan ook is toegestaan. De eigenaar stelt het echter op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. Verder zijn binnen deze webshop de "Algemene Voorwaarden BeLiv" van toepassing. Als je iets koopt in onze webshop zorg er dan altijd voor dat u goed geïnformeerd bent. Lees de algemene voorwaarden dan ook daadwerkelijk alvorens u een aankoopt doet.

In geval van geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

CookiebeleidMet dit cookiebeleid informeert de website aanbieder de gebruiker over het gebruik van cookies of vergelijkbare opslagtechnologien (genaamd ‘’cookies’’) op deze website.
Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op uw toestel worden opgeslagen om bepaalde informatie of fotobestanden op te slaan, zoals pixels. De volgende keer dat u onze website op uw toestel bezoekt, wordt de opgeslagen informatie in de cookies overgedragen naar onze website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waar de cookie toe behoort (“Third Party Cookie”).


Door de opgeslagen en terugkerende informatie, herkent de respectieve website dat u deze hebt bezocht met de browser die u gebruikt op uw toestel. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren.


In dat opzicht, wordt alleen de cookie zelf op het toestel geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen nadat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of als het strikt noodzakelijk is om de aangeboden service te gebruiken.Toestemming voor het gebruik van cookies


Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen blijven maken van onze service, worden alleen gebruikt wanneer we uw toestemming hebben ontvangen. Als u besluit verder te gaan op de website nadat de cookiebanner is weergegeven, stemt u in met het gebruik van cookies.


U kunt de cookie-instellingen natuurlijk op elk gewenst moment aanpassen, bijvoorbeeld door cookie categorieën te activeren of te deactiveren.


Onder de punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies” van dit cookiebeleid leest u hoe u cookies in het algemeen (d.w.z. inclusief de essentiële cookies) kunt deactiveren of verwijderen in uw browser.Wettelijke basis


Wanneer de gebruiker / bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van informatie van ons op onze website (‘’cookiebanner’’), de wettigheid van het gebruik wordt bovendien beheerst door art. 6 (1) (a) GDPR. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in analyseren, optimalisatie en economisch belang van onze website en diensten) in de zin van art. 6 (1) (f) GDPR.Cookie categorieënDe door ons gebruikte cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën, op basis van doel en functie:Strikt noodzakelijke cookies;


Functionele cookies;


Prestatie-cookies;


Strikt noodzakelijke cookies


Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke u deze website en services niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld is. Deze cookies worden alleen door ons gebruikt en zijn daarom first party cookies. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in deze cookies alleen naar onze website wordt gestuurd.De volgende strikt noodzakelijke cookies worden op onze website gebruikt:


Cookielauw: Als deze cookie aanwezig is,word de banner niet langer vertoond omdat de bezoeker het heeft geaccepteerd,looptijd 1 jaar

Shd Cookie: Cookie om de bezoeker bij een volgende bezoek te identificeren

Has_Close_teaser: Geeft aan of de gebruiker een teaser heeft gesloten zodat deze niet opnieuw verschijnt 

Naam
Beschrijving / Doel
Looptijd
cookielaw
Als deze cookie aanwezig is, wordt de banner niet langer vertoond omdat de bezoeker het heeft geaccepteerd.
1 Jaar
shd
Cookie om de bezoeker bij een volgende bezoek te identificeren
1 Jaar
has_close_teaser
Geeft aan of de gebruiker een teaser heeft gesloten zodat deze niet opnieuw verschijnt.
SessieHet gebruiken van strikt noodzakelijke cookies op onze website, is mogelijk zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Strikt noodzakelijke cookies kunnen daarom niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Deze functie is alleen beschikbaar voor cookies waar u toestemming voor moet geven, d.w.z. de functionele, prestatie- en marketing cookies.

U kunt de cookies echter op ieder moment deactiveren in uw browser (zie beneden, punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies”).Functionele Cookies


Met de functionele cookies kan onze website informatie opslaan die al bekend is (zoals de geregistreerde gebruikersnaam of taalkeuze) en gebaseerd op deze informatie, u verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aanbieden. Deze cookies verzamelen en slaan alleen anonieme informatie op.

Prestatie-cookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren.


Deze cookies helpen ons om bijvoorbeeld te bepalen welke pagina’s op onze website worden bezocht en in welke inhoud bezoekers met name geïnteresseerd zijn.


In het bijzonder kijken we naar het aantal bezoeken op een pagina, het aantal bezochte subpagina’s, de tijd besteedt op onze website, de volgorde van de bezochte pagina’s, welke zoektermen u naar ons hebben gebracht, de regio en indien van toepassing vanuit welke stad u onze website hebt bekeken.

Ook leggen we beweging, clicks en het scrollen met de muis vast om te begrijpen welke gedeelten van onze website vooral interessant zijn voor bezoekers.

Zodoende, kunnen we de inhoud op onze website aanpassen en optimaliseren om specifieker aan de behoefte van onze bezoekers te voldoen.

Het IP-adres dat van je computer wordt doorgegeven, wegens technische redenen, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.
De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken over de verwerking van persoonsgegevens die worden gebruikt voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 lid 1 GDPR, om redenen die voortkomen uit een specifieke situatie van de gebruiker in kwestie.

Om de bovengenoemde en andere rechten van de betrokkene uit te oefenen, kan de betrokken partij op ieder moment contact met ons opnemen via het contactadres, dat in het impressum of de privacyverklaring gevonden kan worden.


Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

Deactiveren en verwijderen van alle cookies


Je kunt je browserinstellingen zo instellen dat cookies normaliter niet op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en / of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook, op ieder moment, cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U vindt hoe dit in detail werkt via de helpfunctie van uw browser.


Onthoud a.u.b. dat het deactiveren van cookies kan leiden tot functionele restricties van onze website.